ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
นางสาวภูริกา   เซี่ยงจ๊ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี  6
ตำแหน่งทางบริหาร :
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : โรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ-ฝ่ายธุรการ
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
ปริญญาตรี
ประวัติการศึกษา
. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
- NA -
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
-ไม่มี-
คณะกรรมการภายในคณะ
คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 


Kasetsart University
50 Ngaam Wong Waan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-06-2553, Comments & Suggestion to fvetpws@ku.ac.th
โทร ภายใน 1302 หรือ 089-5385231