ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
นางสาวสุดธิษา   เหล่าเปี่ยม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์  
ตำแหน่งทางบริหาร :
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน-ห้องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อราและสารตกค้าง
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
สัตวศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
- NA -
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
-ไม่มี-
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการภายในคณะ
คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 


Kasetsart University
50 Ngaam Wong Waan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-06-2553, Comments & Suggestion to fvetpws@ku.ac.th
โทร ภายใน 1302 หรือ 089-5385231